İmsan Pres olarak;

♦ Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştiririz. Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımını konusunda çalışmalar yaparız.

♦ Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ederek enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunu amaçlarız.

♦ Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul ederiz.

♦ Çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini tüm çalışanları ile birlikte genel amaç olarak benimseyerek, Çevre Politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef alırız.

Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde İmsan Pres’in geliştirdiği hedefler şunlardır:

♦ Müşterilerin ihtiyaç, talep ve beklentilerini tam olarak karşılayacak bir anlayış içerisinde mamul kalite düzeyini yükseltmek

♦ Hammadde ve diğer yardımcı malzemelerin tedarik edilmesinde sözleşmeye uygun kalmak ve malzemeleri onaylı tedarikçilerden sağlamak

♦ Saptanan hedeflere ulaşabilmek için iyi düşünülmüş ve planlanmış bir şekilde ilerleyerek ıskarta, işçilik ve malzeme kayıplarını en aza indirmek

♦ Üst yöneticiden en alttaki personele kadar aynı amaca yönelik çalışmayı sağlayarak işletme maliyetlerini azaltmak

♦ Problem çözmede, fikir üretmede, öneri geliştirmede, karar almada ve harekete geçmede azami hıza sahip, birliğe dayalı hareketle üretimin arttırılmasını sağlamak ve kalitenin geliştirilmesindeki aksaklıkları gidermek

♦ Temel öğenin insan faktörü olduğu bilincini ve tüm bireylerin başarıda pay sahibi olduğu anlayışını firma geneline yerleştirmek ve bunları söz ve davranışta da sergileyerek işçiişveren ilişkilerini düzenlemek

♦ Kalite ve verimliliğin, iyi yetiştirilmiş ve performansı yüksek elemanlarla sağlanacağının bilinci ile personelin motivasyon ve moralini yüksek tutmak

♦ İstenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve tutarlı olarak işletmenin saygınlığını arttırmak

♦ Hedeflenen kalite seviyesini yakalamak ve sürekli iyileşmeyi sağlamak için gerekli olan kalite yönetim sisteminin uygulanmasını planlamak ve yürütülmesini sağlamaktır.

İmsan Pres ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız çerçevesinde dikkat ettiğimiz maddeler şunlardır:

♦ Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmek,

♦ İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için bütün kademedeki çalışanlara bu yönde eğitimler düzenlenmesi ve bu eğitimleri şirket kültürünün bir parçası haline getirmek

♦ Sıfır iş kazası hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri alarak verimliliği arttırmak